KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

Fáze přípravná:

Spolupracuje s projektantem při tvorbě projektové dokumentace, zpracovává otázky BOZP v projektové dokumentaci, hlavně v částech zásady organizace výstavby a technické zprávě. Ohlašuje zahájení stavebních prací inspektorátu práce, vyžaduje-li si to rozsah stavby, vypracovává náležitosti ohlášení.

PLÁN BEZPEČNOSTI PRÁCE:

  • plán staveniště, zajištění staveniště, provozní řád
  • náležitosti oznámení o zahájení prací inspektorátu práce
  • analýza o vyhodnocení rizik jednotlivých prací všech zhotovitelů (realizačních firem)
  • harmonogram výstavby se zaměřením na BOZP
  • seznam zhotovitelů
  • záznam o seznámení všech zhotovitelů s plánem BOZP
  • záznamy o aktualizacích plánu BOZP až do kolaudace stavby

Je nápomocen zadavateli při výběru zhotovitelů stavby, s ohledem na otázky zpracování dokumentací zhotovitelů týkajících se technologií prací a vyhodnocení a analýzy rizik jednotlivých postupů


Fáze realizační:

Koordinuje spolupráci zhotovitelů při zajišťování BOZP, dohlíží na dodržování daných zásad postupů zhotovování stavby.
Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění činností, sleduje prováděné činnosti se zřetelem na dodržení požadavků na BOZP.
Provádí zápisy do stavebního deníku o zjištěných nedostatcích včetně návrhu nápravných opatření a termínu náprav, dohlíží na splnění úkolů náprav.
Organizuje kontrolní dny určené k dodržování plánu BOZP, navrhuje termíny kontrolních dnů a vede zápisy z jednání do stavebního deníku.
Sleduje dodržování plánu BOZP.